Banner
Sjukhuspastor

Lars Johansson är sjukhuspastor på NÄL och Uddevalla sjukhus sedan 1 januari 2019.
Han är pastor inom Pingströrelsen och har tidigare bl.a. varit församlingsföreståndare i Filadelfiaförsamlingen och Equmeniakyrkan i Vara.

Sjukhuspastorn är till för dig som berörs av sjukvården, vare sig du är patient, anhörig eller personal.
Sjukhuspastorn arbetar ekumeniskt tillsammans med präster och diakoner från Svenska kyrkan.

Du kan stödja sjukhuspastorstjänsten

Välkommen med din gåva till:
Frikyrkliga rådet för Sjukhuskyrkan inom NU-sjukvården
bankgiro 412-1919

Har du frågor, ring gärna vår kassör
Peter Frisk Jovander
tel. 0520-71491

Kontaktinformation till sjukhuspastorn
Lars Johansson
Tel 010-435 65 63
lars.e.johansson(a)vgregion.se

Vad är Sjukhuskyrkan?

I den andliga vården på sjukhus samverkar Svenska Kyrkan och de övriga kristna trossamfunden. Det gemensamma namnet på detta samarbete är Sjukhuskyrkan. Sjukhuskyrkan finns på alla större sjukhus och sjukhem.
Huvuduppgiften i arbetet kan variera beroende på typ av sjukhus, men handlar främst om:

  • Stöd och själavård bland patienter, anhöriga och personal i krissituation
  • Stöd åt den enskildes bearbetning av tros- och livsfrågor
  • Gudstjänster och andakter
  • Dop i krissituationer och nattvard
  • Förmedling av kontakter med själavårdare från hemförsamling eller med företrädare för andra religioner
  • Samtal och undervisning bland personal samt deltagande i olika arbetsgrupper som berör vårdkvalité, etiska frågor m.m.
  • Beredskap hela dygnet

Sjukhuskyrkans symbol
Blomman är en symbol för liv och hälsa.
Den växer ut från en avbruten stam som en bild för att ur det brustna kan växa något nytt, inneslutet i korset.

Frikyrkornas ansvar!
Sjukhuskyrkan är en angelägenhet för alla som månar om andliga behov inom vården. För att driva verksamheten behövs inte bara bön, engagemang och vilja – även pengar är en förutsättning.

Sjukhuspastorns arbetsgivare är Frikyrkliga rådet för Sjukhuskyrkan inom Nu-sjukvården. De olika församlingarna sänder ombud till årsmötet som utser en styrelse som fungerar som arbetsgivare för sjukhuspastorstjänsten.

De frikyrkliga församlingarna lämnar årliga bidrag, men dessa räcker inte för att täcka kostnaderna. Vi söker därför fler vägar för att stödja verksamheten och behålla tjänsterna.

0
1
2
3
4